UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12.,  86/12. 126/12., 94./13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola „Strožanac“, Blato 1, Strožanac-Podstrana   21312  raspisuje 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
3. Učitelj/ica razredne nastave – određeno/puno radno vrijeme 40 sati tjedno – do povratka     
                                                        zaposlenice s roditeljskog dopusta. 
UVJETI:
osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) (vrsta stručne spreme propisana je čl. 2 Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 47/96 i 56/01.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
Pisanu prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole (osobno ili putem pošte). 
Potrebno je priložiti slijedeće dokaze: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja!).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.
ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objavljivanja.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC
pismena zamolba: BLATO 1, STROŽANAC, 21312 PODSTRANA