UČITELJ/ICA FIZIKE


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
32 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
  1. Učitelj/ica fizike  – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme
       ( 32 sata ukupnih radnih obveza tjedno )
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,05/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17 i 68/18.) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96.i 56/01. ).
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. 
 
Kandidat/kinja koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prilikom  zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403   
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s   člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom            ( NN 157/13., 152/14.) uz prijavu na natječaj  dužne su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole u roku od osam ( 8 ) dana od objave natječaja.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Marka Marulića, Sinj dana 7. prosinca 2018..
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA
pismena zamolba: VLADIMIRA NAZORA 4, SINJ