KUSTOS/ICA


Radno mjesto


DRENOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
11.2.2019.
18.2.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju odredbi Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja Cvelferije ravnateljica Muzeja Cvelferije raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto – kustos – 1 izvršitelj
 
 
1. Opći uvjeti za prijem u radni odnos su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do jedne godine, s mogućnošću produženja prema potrebama Muzeja Cvelferije,  a radi povećanog opsega poslova u radu Muzeja Cvelferije.
Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koje je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, humanističke znanosti, polja: etnologija i antropologija; povijest; arheologija; povijesti umjetnosti ili Akademija likovnih umjetnosti,
- aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika,
- jedna (1) godina radnoga iskustva,
- poznavanje rada na računalu,
- probni rad 6 mjeseci,
- položen državni stručni ispit.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.
II.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu - svjedodžba, uvjerenje, potvrda,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ilipotvrda, te obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.
  U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.
  Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
  IV. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
V. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Muzej Cvelferije zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
VI. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Muzej Cvelferije, Toljani 1, 32257 Drenovci, u roku od osam  dana od objave natječaja, s naznakom „za natječaj  – ne otvaraj".
VII. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku do 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.
Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


Muzej Cvelferije
pismena zamolba: Toljani 1, 32257 Drenovci