VOZAČ/ICA SANITETSKOG VOZILA


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
26.3.2020.
2.4.2020.
Terenski rad

Posloprimac


vozač
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
Vozač sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika

UVJETI: SSS/KV/IV/III - prometnog smjera, zanimanje vozač
Rad na području Karlovca, Karlovačke županije i šire (prijevozi pacijenata).
Probni rad dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, preslik vozačke dozvole i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.
U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 26.3.2020. do 2.4.2020. godine.
Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku "Prijava na natječaj za radno mjesto Vozač sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje pet dana prije provjere.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
  • pismena zamolba: DR. VLADKA MAČEKA 48, 47000 KARLOVAC