NASTAVNIK/NASTAVNICA


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
5.11.2018.
18.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
6 godina
NATJEČAJ

- nastavnik u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest književnosti), na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću.
Opis poslova: izvođenje nastave i drugih obveza nastavnika na preddiplomskoj i diplomskoj nastavi.
Potrebna zvanja: viši znanstveni suradnik i uvjeti za izbor u zvanje izvanrednog profesora ili uvjeti za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjeti za izbor u zvanje izvanrednog profesora.
Razina obrazovanja* poslijediplomska (DR. SC.).
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14.,127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Zadru, 23 000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1.
 
Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci.
Prijavi na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:
 • curriculum vitae,
 • knjige, izvorne znanstvene radove i ostale radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,
 • dokaz o znanstvenom stupnju,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Znanstvenog područnog vijeća,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
 • izvješće o znanstveno-nastavnom radu,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više zvanje),
 • potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama koju daje ovlaštena liječnička ordinacija medicine rada (ne starije od 6 mjeseci). Uvjerenje prilažu samo kandidati za prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu u Zadru.
 
Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.
 
Prijavi na natječaj za izbor u suradnička zvanja prilaže se u dva primjerka:
 • curriculum vitae,
 • popis radova,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • prijepis ocjena s dosadašnjih studija s izračunatim prosjecima ocjena bez ocjene diplomskog ispita ili dopunsku ispravu o studiju kojim se potvrđuje koje je ispite položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima (za suradničko zvanje asistenta).
   
  Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.
   
  Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
   
  Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
   
  Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
   
  Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 15 dana od izbora.

DOPUNA DIJELA NATJEČAJA
 
objavljenog u Narodnim novinama broj 93/2018 od 19. listopada 2018. na način da se na kraju teksta natječaja dodaje tekst:
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) , dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

NAPOMENE: Uvjeti za izbor i prilozi koje je pristupnik dužan priložiti uz prijavu za izbor objavljeni su u Narodnim novinama broj: 93/2018. od 19. 10. 2018.
Nepravovremene  prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZADRU
pismena zamolba: M.Pavlinovića 1, 23000 Zadar