DOMAR/KOTLOVNIČAR M/Ž


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Nije važno

 

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA
DR. ANDRIJE ŠTAMPARA  VINKOVCI

KLASA: 112-01/20-04/01
URBROJ: 2188-80-01-20-03
Vinkovci, 16. 9. 2020.


Temeljem čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,86/12,94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata  za zapošljavanje  Zdravstvena i veterinarska škola Dr..Andrije  Štampara Vinkovci , Vinkovci, H.D.Genschera 16 a raspisuje :

 

                                            N A T J E Č A J
                   Za  obavljanje poslova na radnom mjestu

1. Domar / kotlovničar– 1 izvršitelj na neodređeno  puno radno vrijeme

Uvjet:  završena srednja škola tehničke struke 
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN93/14, 127/17 i 98/19   ) Zakonom o odgoju i obrazovanju u u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ,98/19 i 64/20 )  ,  Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati  i  posebne uvjete propisane Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 , 20/15)
.Mjesto rada Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci , H. D. Genschera 16a 32 100 Vinkovci
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu ( u kojoj navode adresu i e- mail adresu ) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Životopis
- Dokaz o završenoj srednjoj školi tehničke struke – svjedodžba
- Dokaz o državljanstvu -domovnica
- Uvjerenje o položenom ispitu za rukovoditelja upravljanja i rukovanja centralnim grijanjem prema posebnim propisima
- Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 ) ne starije od dana objave ovog natječaja.
- Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ne starije od dana objave ovog natječaja
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo .
Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (Zakon o ravnopravnosti spolova  NN 82/08, 69/17) . Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu  korišteni su neutralno i odnosa se i na muške i ženske kandidate.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumente navedene u natječaju  i koja je vlastoručno potpisana.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se pristupnikom natječaju.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prema posebnom propisu  dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja , te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19 ) članku 48 Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92,77/92, 27/93, 53/93,02/94,76/94,108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13) i čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, i 39/ 18) , dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti , pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja i sve potrebne dokumente na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :
https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidati koji su pravodobno dostavili pismenu prijavu sa svim  potrebnim dokumentima , i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci .
Povjerenstvo za vrednovanje odnosno procjenu  kandidata prijavljenih na natječaj procjenu kandidata će obaviti pismeno.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju  odnosno procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Područje i vrijeme provjere odnosno procjene kandidata bit će  objavljeni na mrežnoj stranici škole http//ss-drastampara-vk.skole.hr/ najmanje dva dana prije provođenja istoga.
Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju  smatrat će se da je povukao prijavu .
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu i izričito su suglasni da Zdravstvena i veterinarska škola Dr Andrije Štampara Vinkovci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja te objaviti podatke o izabranom kandidatu sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci .
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će  biti obavješteni u zakonskom roku objavom na web  stranici škole.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole . Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci , H. D. Genschera 16a  32 100 Vinkovci s naznakom „za natječaj“ .

 

                                                                                                                  Ravnatelj:
                                                                                                              Josip Šuker, dipl. inf.Poslodavac


ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCI
  • pismena zamolba: 32100 VINKOVCI H.D.GENSCHERA 16 A