NASTAVNIK/NASTAVNICA STROJARSTVA


Radno mjesto


SUPETAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
15 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
KLASA:112-02/18-01/63
URBROJ:2104-37-18-01
Supetar,05.11.2018.god.
 
Temeljem članka  105., 106. i 107. stavka 2., 3. i 5.  Zakona o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)  ravnateljica  SREDNJE  ŠKOLE  BRAČ, 21400 Supetar,  Kralja Petra Krešimira IV. 2,       r  a  s  p  i  s  u  j  e


N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA  POPUNU RADNIH MJESTA:

Nastavnik/nastavnica Strojarstva
- 1 izvršitelj (m/ž), nepuno radno vrijeme od 15.5 sati neposredne nastave tjedno na neodređeno vrijeme

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete prema čl. 105. i  uvjete prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12  94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i  posebne uvjete prema čl.6. Pravilnika o radu škole (KLASA: 035-01/15-01/19; URBROJ:2104-37-15-01 od 17.12.2015.god.).
  
pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u zatvorenim omotnicamana adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja.
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
1.     životopis
2.     dokaz o stručnoj spremi /presliku diplome, kao dokaz o završenom obrazovanju
3.     presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu
4.     potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu s  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5.         Kandidati/kinje dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17),  (potvrda o nekažnjavanju ne starija od tri mjeseca)
-           Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
-           Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 
Poveznica  na  internetsku  stranicu  Ministarstva  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,  a  dodatne informacije  o  dokazima,  koji  su  gore  navedeni, potražiti  na  slijedećoj  poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 • Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 • Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja

   
  Dostaviti:
   
 • HZZ, Ispostava Supetar
 • Oglasna ploča i mrežna stranica Škole
 • Pismohrana
Ravnateljica
Slavica Pavišić , prof.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA BRAČ-SUPETAR
pismena zamolba: Kralja Petra Krešimira IV 2, 21400 Supetar