RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI


Radno mjesto


MARKUŠICA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
15
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
30.7.2020.
11.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
                          
            REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARKUŠICA
              OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:112-03/20-01/03
URBROJ: 288/05-1/1-20-1
U Markušici, 30..7.2020.g.
 
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENE-FAZA II, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0139, od 7.7.2020. godine te članka 46. Statuta Općine Markušica (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 13/09, 05/13), Općinski načelnik Općine Markušica, objavljuje
 

                                                                      OGLAS
                                               za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,
                                     Program „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENE-FAZA II“
                          Projekt“Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici-faza II”  u Općini Markušica,
 
na radno mjesto

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - 15 izvršiteljica
 
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme - 12 mjeseci
 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Markušica
 
5. Opis poslova:
- obavljanje kućanskih poslova (spremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),
- nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
- pomoć pri odlasku u šetnju,
- obavljanje drugih svakodnevnih poslova

6.   Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 
s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici:
- žene starije od 50 godina,
- žene s invaliditetom,
- žrtve trgovanja ljudima,
- žrtve obiteljskog nasilja,
- azilantice,
- mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
- liječene ovisnice o drogama,
- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
- pripadnice romske nacionalne manjine,
- beskućnice.

7.  Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti:

1. životopis,
2. kopiju osobne iskaznice,
3. kopiju dokaza o završenoj školi,
4. potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva),
5. kopiju e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
6. izjava o pristanku na osposobljavanje. 
7. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv podnositelja prijave ne vodi
    kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
8. Izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Općini Markušica , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili preuzeti na internet stranici Općine Markušice: opcina-markusica@vk.t-com.hr .

NAPOMENA:
Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.
 
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica, putem pošte ili osobno , najkasnije do 11.08.2020.g. u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „ZAŽELI- Program zapošljavanja žena- faza II“ – Općina Markušica

Općina Markušica zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.
 O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku                                                                                                                                 
                                                                                                          
 
                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                       Budimir Drača
 

Poslodavac


OPĆINA MARKUŠICA
  • pismena zamolba: 32 213 MARKUŠICA, PERE CARA 2