LOGOPED/LOGOPEDICA


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.9.2018.
25.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
N A T J E Č A J A
za zasnivanje radnog odnosa  na određeno vrijeme
logoped – stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na  određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) do povratka odsutne djelatnice
UVJETI za radno mjesto:
 
  • VSS, magistar/magistra logopedije (mag.logoped.)
 
odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
- životopis
- diploma ili druga odgovarajuća isprava o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju   (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
    a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
    b) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
- domovnica (preslika)
- preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
 
Kandidati/kinje koja prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ostvaruju prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima
Kandidati/kinje koji mogu ostvariti prednost sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17)uz prijavu na javni natječaj  dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju-843/843

 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  natječaja na oglasnim
pločama vrtića, službenoj stranici Dječjeg vrtića ‘’Bili cvitak’’, odnosno na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17.rujna 2018.g
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno  ili šalju poštom
preporučeno na adresu:
Dječji vrtić Bili cvitak, Sinj, Kralja Zvonimira 3 ,21230 Sinj  - za natječaj za logopeda
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
pismena zamolba: KRALJA ZVONIMIRA 3,21230 SINJ