MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR (ZAMJENA)


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
19.7.2019.

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32
www.dom-zdravlja-zupanja.hr, e-mail: dzz.ured.ravnatelja@gmail.com
Tel./fax: 032/831-194
IBAN: HR2823400091100156168, MB: 3307930, OIB: 59035887147
 
           KLASA: 112-03/19-01/16
URBROJ: 381-12-19-01-1
Županja, 11. srpnja 2019. godine
 
Na temelju članka 29., stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja,  ravnateljica Doma zdravlja Županja    r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na ODREĐENO VRIJEME
(zamjena do povratka s bolovanja)
 
 
 • MED.SESTRA/MED.TEHNIČAR
 • < >Sanitetski prijevoz pacijenata, Županja, Dr. Franje Račkog 32
 
UVJETI:
 • Završena Srednja medicinska škola (med. sestra/med. tehničar - SSS)
 • Odobrenje za samostalan rad (HKMS/MT)
   
   
  Uz prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti u preslici:
  -    Dokaz o stručnoj spremi- svjedodžba
  -    Odobrenje za samostalan rad od HKMS/MT
  -    Domovnica
  -    Dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom   radnom iskustvu u struci- ukoliko ima)
  -    Dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja
        natječaja)
  -    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od jedan (1)
        mjesec.
   
  Prijave s kraćim životopisom te dokazom o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja i dostavljaju  se u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj – MED. SESTRA/MED. TEHNIČAR - SANITETSKI PRIJEVOZ PACIJENATA“
   
  Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13.,  152/14. i 39/18.), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17) uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.


  Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će upućeni na testiranje  i/ili intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni. Vrijeme i mjesto testiranja, područja i način testiranja i/ili intervjua te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Županja: www.dom-zdravlja-zupanja.hr
   
  Ako kandidat ne pristupi na testiranje i/ili intervju smatrat će se da je povukao prijavu. Prije zasnivanja radnog odnosa obvezan je prethodni zdravstveni pregled i psihotest.
   
  U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Domu zdravlja  Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa. 
   
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.
   
  Ravnateljica:
  Luca Lešić, dipl.iur.
 • opis posla - medicinski poslovi u sanitetskom prijevozu


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
 • osobni dolazak: DR. FRANJE RAČKOG 32 ŽUPANJA
 • pismena zamolba: Dr. Franje Račkog 32 Županja