POMOĆNIK/ICA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 102/18) Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec dana 7.11.2019. godine raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
Pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama – 2 izvršitelja (m/ž), na određeno (do kraja nastavne godine 2019./2020.), nepuno radno vrijeme (prema rasporedu sati učenika):
 • 25 sati tjedno – 1 izvršitelj
 • 29 sati tjedno – 1 izvršitelj
 
UVJETI: završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, viša ili visoka stručna sprema
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti preslike dokumenata:
 • životopis
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku – podacima evidentiranim u HZMO
 • dokaz (potvrda) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama ako je kandidat završio edukaciju
   
Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati/kinje sa završenom edukacijom za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.
Odabrani kandidati/kinje koji zadovolje uvjete natječaja, a nemaju završenu edukaciju, prije početka rada s učenikom biti će educirani kroz pohađanje programa u minimalnom trajanju od 20 sati prema definiranim elementima programa.
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Ivana plemenitog Zajca 26
40000 Čakovec
s naznakom „za natječaj – pomoćnik u nastavi“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 7.11.2019. godine. 
 
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici škole www.centar-odgojiobrazovanje-ck.skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaj“.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
                                                                                                         
 
 
 

Poslodavac


CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
 • pismena zamolba: Ivana plemenitog Zajca 26, 40000 Čakovec