VIŠI/A STRUČNI/NA SURADNIK/ICA / EDUKATOR/ICA


Radno mjesto


SLUNJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2018.
16.10.2018.
Terenski rad

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
Javni natječaj
Za prijem na radno mjesto:
 • Višeg stručnog suradnika/suradnice -edukator Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije- 1 izvršitelj/izvršiteljica (Europski projekt „Vodene tajne Slunja“) na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
 • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti polje geografija, nastavnički smjer
 • Jedna godina radnog iskustva u struci
 • Napredno znanje rada na PC-u
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Položen vozački ispit B kategorije
Opis poslova:
 • uspostava edukacijskog paketa za posjetitelje ZK Slunjčica,
 • definiranje edukativnih/prezentacijskih materijala za vodstva grupa slijepih i slabovidnih te edukaciju dionika lokane razine i djelatnika Javne ustanove
 • sudjelovanje u promociji ZK Slunjčica u suradnji s partnerom TZ Grada Slunja i prijaviteljem Gradom Slunjem.
U radni odnos ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena na kazneno djelo.
Radni odnos zasniva se uz obavezni probni rok od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
S kandidatima koja udovoljavaju  formalnim uvjetima natječaja biti će provedena pisana provjera znanja i  intervju. Pisana provjera znanja će se održati dana 30. listopada 2018. godine u prostorijama Javne ustanove NATURA VIVA, Jurja Križanića 30, Karlovac s početkom u 10.00 sati.
Intervju će se održati dana 31. listopada 2018. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Javne ustanove NATURA VIVA.
Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja i/ili  intervjuu smatra se da je povukao prijavu za oglas
 
Uz pisanu vlastoručno popisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati obavezno prilažu:
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice
 • Potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radu u struci (npr. Ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
 • Preslika isprave o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje da se kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 15 Zakona) ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 • Dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslike indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje stranih jezika i sl.
 • Kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona)
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Izabrani kandidat mora prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidat koji je ostvario prednost pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, na adresu: Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac, s naznakom Javni natječaj za prijem na radno mjesto u Javnu ustanovu- NE OTVARAJ. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Nepravovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javna ustanova zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti javni natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju i suglasni su s upotrebom i obradom njihovih osobnih podataka u smislu provedbe natječaja i zapošljavanja.
Literatura za pripremu testiranja je Zakon o zaštiti prirode (NN 15/18) i Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08).
 
Pravila i postupak testiranja:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacije isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Navedena pisana provjera traje 30 minuta (stručni dio).
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • Koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • Napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • Razgovori sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.
Istog dana u 15:00 kandidati koji su prošli pisani dio testiranja biti će obaviješteni putem oglasne ploče Javne ustanove.
 

Poslodavac


JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac