RAVNATELJ/RAVNATELJICA


Radno mjesto


PREGRADA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
6.9.2019.
23.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju čl.37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 54. Statuta Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada na svojoj 40. sjednici održanoj dana 30.8.2019. godine raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada (m/ž)
 
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba muškog ili ženskog spola koja:
 
 1. Ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom
  odgoju i obrazovanju
 2. Ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
 
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
 
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:
 • Dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su zasnovali radni odnos u dječjem vrtiću nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98), odnosno od 18.12.1997.g. nadalje, sukladno čl. 30. Pravilnika
 • Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od mjesec dana od objave natječaja
 • Domovnicu
 • Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan.
 
Tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine broj“ 157/13.,152/14.,39/18) ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se završno sa 23.09.2019. godine, na adresu: Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada, Ulica Stjepana Škreblina 1, 49218 PREGRADA s naznakom “Natječaj za ravnatelja - ne otvarati”.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.
 
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 6.9.2019. godine. i u Večernjem listu dana 8.9.2019 godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'NAŠA RADOST' PREGRADA
 • pismena zamolba: Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada