STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG PRIPRAVNIK


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), a uvezi provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Osnovna škola ''Gripe'', Split, Stepinčeva 12,  zastupana po ravnatelju Davoru Šimiću, objavljuje 
NATJEČAJ
za radno mjesto 
  1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG – PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • presliku domovnice,
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),
  • elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih,
  • te dokaze o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva.
 Za radno mjesto stručnog suradnika, pripravnika – psihologa, kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te ostale posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18), i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 47/96, 56/01).
Izrazi koji se u ovom Natječaju korite odnose se na jednak način na osobe ženskog i muškog spola. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Natječaj se raspisuje u okviru Paleta mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – Mjere – Pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene u evidenciji nezaposlenih.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju potpune istovrijednosti u sklada sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti izvornike isprava. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100 % iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci ministrice.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da osnovna škola „Gripe“ iz Splita može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijava na natječaj s cjelokupnom dokumentacijom dostavlja se s naznakom „Prijava na natječaj – pripravnik“ putem pošte na adresu Škole: Osnovna škola „Gripe“, Stepinčeva 12, 21000 Split.
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaj. Natječaj je objavljen 9. studenog 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj stranici Škole i vrijedi do 17. studenog 2018. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA GRIPE
pismena zamolba: STEPINČEVA 12, 21000 SPLIT