ODGOJITELJ/IICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KAŠTEL KAMBELOVAC, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
30 sati tjedno
Nema smještaja
Bez naknade
12.10.2018.
23.10.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravnog vijeća Dječjeg vrtića na sjednici od  od 01.10.2018., raspisuje natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto
 
 Odgojitelj/ica
 
 
1. Jedan (1) izvršitelj/ica u radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme  (6 sati dnevno)– na adresi,  D.V. Mali Isus, Podružnica Košute, Vukovarska 62, Trilj.
 
 
 
Uvjeti:
 
Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97), uz probni rad do 30 dana.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :
 
  • dokaz o stručnoj spremi (odgojitelj)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (odgojitelj
  • zamolbu
  • životopis
  • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
             a). uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
             b). uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ( ne starija od 30 dana)
     
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Mali isus, Don klementa Tadina 17, 21 214 Kaštel Kambelovac – za natječaj
 
Nepravodobne prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
 
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MALI ISUS
pismena zamolba: DON KLEMENTA TADINA 17, KAŠTEL KAMBELOVAC