MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR M/Ž


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
25.10.2018.
31.12.2018.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić, a u svezi  Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja (Klasa:003-06/18-01/01; Urbroj:2125/54-01-18-23) od dana 06 ožujka 2018. godine Dom zdravlja Gospić raspisuje
 
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
 
 1. medicinska sestra/tehničar (m/ž) u djelatnosti zdravstvene njege u kući – 1izvršitelj/ica , mjesto rada:Gospić; radno mjesto: III. vrste - do povratka zaposlenice sa dugotrajnog bolovanja
Uvjeti:
 
 • SSS, medicinska sestra/medicinski tehničar;
 • položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar);
 • odobrenje za samostalan rad HKMS-a;
 • poznavanje rada na računalu;
 • vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar).
 
Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • zamolba;
 • životopis;
 • preslik domovnice;
 • preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi;
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu - (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program);
 • preslik odobrenja za samostalan rad,
 • dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu – (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program);
 • potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju ne starija od jedan mjesec.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:12/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice www.dzgospic.hr
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 25.10.2018. do 31.12.2018. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)». Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
pismena zamolba: Dom zdravlja Gospić, 118 Brigade HV 3 53000 Gospić