DOKTOR/ICA MEDICINE


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
 
NATJEČAJ

 
za prijem u radni odnos:
Doktora  medicine  - 1 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, u mobilnom palijativnom timu Doma zdravlja Čakovec, probni rad 60 dana
Uvjeti:
 • završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine ili dr. med. specijalist,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad (licenca),
 • posebna edukacija iz palijativne skrbi
Uz molbu za zapošljavanje prilaže se u preslici:
 • kraći životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma),
 • potvrda o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • domovnica,
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu izdanu od strane HZMO-a ( ne starije od mjesec dana),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi (ako se odabere kandidat bez završene edukacije, ima ju obvezu položiti u roku koji odredi Dom zdravlja).

 Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.
      Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
       Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti prethodno obaviješteni telefonskim putem.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u kuverti na adresu Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – zapošljavanje ______ (navesti točan naziv radnog mjesta)”. 
        Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu zdravlja Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Doma zdravlja, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
         Odluka o izboru kandidata javno će se objaviti na internetskoj stranici Doma zdravlja Čakovec u zakonskom roku te se kandidati neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.  
Dom zdravlja Čakovec pridržava pravo, bez obrazloženja, djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.

 

Poslodavac


Dom zdravlja Čakovec
 • pismena zamolba: Čakovec, I. G. Kovačića 1e