POMOĆNI KUHAR/ICA


Radno mjesto


SESVETE
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ˝Sesvete˝, objavljuje se NATJEČAJ za radno  mjesto POMOĆNA KUHARICA
- 1  izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena privremeno nenazočne radnica do povratka na rad
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
-NSS, ugostiteljskog smjera ili osnovna škola
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici sljedeće dokumente:
dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, životopis, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i  94/13) ne starije od mjesec dana.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Sesvete“, Ive Tijardovića 9, 10360 Sesvete.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Sesvete“ 12.09.2019. i traje do 20.09.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SESVETE
  • pismena zamolba: Ive Tijardovića 9, 10 360 Sesvete