STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
STRUČNI/A SURADNIK/CA PEDAGOG/INJA– 1 izvršitelj (m/ž) – pripravnik (bez radnog iskustva) na određeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog zaduženja) – novootvoreni poslovi.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora pored općih uvjeta ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( „Narodne novine“, broj: 1/96. i 80/99.).
Uvjeti za zapošljavanje prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, broj: 16/17) i za korištenje potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo.
 
Uz pisanu prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike ili elektroničke ispise putem sustava e-Građani:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplome ili potvrde o završenom školovanju)
  • domovnice
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)
  • potvrda o radnom stažu – elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih
 
Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
U prijavi je potrebno navesti e-mail adresu radi slanja obavijesti o rezultatima natječaja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08., 69/17.).
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“, broj: 121/17.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj; 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,  103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13. i 152/14.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte i službene internet stranice škole www.ssv.hr.                                                                                             
 
Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Strukovne škole Virovitica.
Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja osobno ili putem pošte na adresu: Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1, 33 000 Virovitica sa naznakom „Za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA
pismena zamolba: Vukovarska cesta 1, 33000 Virovitica