DIREKTOR/DIREKTORICA DRUŠTVA


Radno mjesto


DRENOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
27.7.2020.
4.8.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

5 godina
Broj: 144/20-MD
Drenovci,27.srpnja 2020.
 
Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva Drenovci d.o.o. Drenovci, F.Hanamana 1, raspisuje :
 
NATJEČAJ
 
Za izbor i imenovanje direktora-član uprave društva Drenovci d.o.o. Drenovci
 
 1. Kandidati osim uvjeta iz članka 239.st.2. Zakona o trgovačkim društvima moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
 
 • VSS –magistar struke,
 • 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
   
 1. Uz prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti
 
 • Životopis s naglaskom na radnom iskustvu na rukovodećim poslovima,
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • Dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putne isprave ili domovnice),
 • Dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nema zapreka iz članka 239.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
   
 1. Direktor društva imenuje se na  razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
 1. Na javni natječaj mogu se javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
 1. Prijave se podnose neposredno u zatvorenoj omotnici ili preporučenom pošiljkom najkasnije u roku 8 dana od objave javnog natječaja kod Zavoda za zapošljavanje- Ispostava Županja, na adresu Drenovci d.o.o. Franje Hanamana 1, 32257 Drenovci, s naznakom : natječaj za izbor direktora -  ne otvaraj.
 
 1. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj
 
 1. Odluku o izboru i imenovanju direktora-člana uprave donosi Nadzorni odbor društva, a obavijest o izboru dostavlja se svim kandidatima u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
 
Nadzorni odbor Drenovci d.o.o. Drenovci zadržava pravo poništiti ovaj natječaj bez posebnog obrazloženja.
                                                                                                   Nadzorni odbor
                                                                             Drenovci d.o.o. Drenovci, F.Hanamana 1
 

Poslodavac


'DRENOVCI'D.O.O.ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
 • osobni dolazak: DRENOVCI, FRANJE HANAMANA 1
 • pismena zamolba: Drenovci, Franje Hanamana 1