PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA


Radno mjesto


VOĐINCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
15 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.3.2019.
22.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ VRIJEDI OD:  14.03.2019. – 22.03.2019. godine
MB 03305201 32283 VOĐINCI, Slavonska 21 
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OPĆINA VOĐINCI
OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI
V O Đ I N C I 
KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 2188-37-19-1
U Vođincima, 14.03.2019.godine 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) ravnateljica Osnovne škole Vođinci raspisuje
NATJEČAJ
OŠ Vođinci prima  jednog izvršitelja na radno mjesto:
 
 1. Psiholog/-inja  na određeno nepuno radno vrijeme
  Uvjeti: prema Čl.105 i Čl.106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/1, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici škole.
  Na objavljeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola (prema čl. 13. st.2. Zakona o
  ravnopravnosti spolova).
  Uz prijavu na natječaj potrebno priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  domovnicu, rodni list, uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka u Republici Hrvatskoj (ne starije od 6 mjeseci), elektronički ispis staža sa HZMO (ne stariji od mjesec dana), presliku osobne iskaznice.
  Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti dokaze kojima potvrđuju prednost pri zapošljavanju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta podnijetii sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
 • https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


  Traženu dokumentaciju dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osnovna škola Vođinci, Slavonska 21, 32283 Vođinci, sa naznakom ˝Za natječaj“.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.
   
Ravnateljica škole:
Katica Gudelj
 
 •  
 
 
 
 

Poslodavac


Osnovna škola Vođinci
pismena zamolba: 32 283 VOĐINCI, SLAVONSKA 21