RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


Radno mjesto


VELIKA KOPANICA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
15
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-07- 01-01/1-19-541 od 14.veljače 2019. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0282 od 22. veljače 2019. godine te članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), općinski načelnik Općine Velika Kopanica, dana 15. svibnja 2019. godine, objavljuje
OGLAS  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „DONA – DOprinosim i NApredujem“, -UP.02.1.1.05.0282
U radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „DONA – DOprinosim i NApredujem“, UP.02.1.1.05.0282 na radno mjesto radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju prima se 15 radnica.
Opis poslova:
- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština;
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika;
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika;
- pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika;
- pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava;
- pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo;
- pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Poslovi radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju obavljaju se u domovima krajnjih korisnika, a na području Općine Velika Kopanica.
Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Predviđeno trajanje radnog odnosa je do dvadeset i tri (23) mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Uvjeti za kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a (s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i - udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka, nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem);
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.
Kandidatkinje su dužne uz prijavu na Oglas priložiti:
- obrazac prijave (obrazac prijave se preuzima ili u prostorijama Općine Velika Kopanica ili na www.velikakopanica.hr)
- presliku dokaza o završenom obrazovanju ili Izjava da ne posjeduje isti (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni pr. presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.);
- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom kandidatkinja dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (ne stariju od 8 dana od dana objave oglasa);
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
- vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (obrazac Izjave se preuzima ili u prostorijama Općine Velika Kopanica ili na www.velikakopanica.hr);
- vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac Izjave se preuzima ili u prostorijama Općine Velika Kopanica ili na www.velikakopanica.hr).
Ako kandidatkinja pripada jednoj od skupina na koje ovaj Oglas stavlja naglasak, potrebno je da uz prijavu priloži dokaz o istome. 
Kandidatkinje koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Velika Kopanica, V. Nazora 1, 35221 Velika Kopanica,  putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu DONA“.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u Oglasu.
Za kandidatkinje prijavljene na Oglas čije su prijave pravovaljane i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvane na intervju.
O rezultatima Oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.
Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Velika Kopanica, www.velikakopanica.hr.
Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti u prostorijama Općine Velika Kopanica, putem e-maila: projektdona@gmail.com ili na broj telefona 035/477-104.

Poslodavac


OPĆINA VELIKA KOPANICA
  • pismena zamolba: Vladimira Nazora 1, 35 221 Velika Kopanica