STRUČNI SURADNIK-PSIHOLOG/STRUČNA SURADNICA-PSIHOLOGINJA


Radno mjesto


NEGOSLAVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Traži se pripravnik
Na temelju Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (Klasa: 602-02/18-07/00459, Urbroj: 533-05-18-009 od 23. listopada 2018. godine ) o provedbi mjere „ stjecanje prava radnog iskustva/pripravništva „ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Negoslavci, u Negoslavcima raspisuje
 
NATJEČAJ
 
ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS STRUČNOG SURADNIKA – PRIPRAVNIKA


1. STRUČNI SURADNIK, PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u školi s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
 
Uvjeti:
Kandidati trebaju imati odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17 i 68/18 ), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).
Posebni uvjeti: Poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine (NN br. 51/00).
 
Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- Životopis;
- Vlastoručno potpisanu prijavu;
- Domovnicu;
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest(6) mjeseci;
- Presliku osobne iskaznice;
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a;

Priložiti preslike navedenih dokumenata, uz obvezu izabranog kandidata/tkinje da nakon izbora dostavi izvornike istih.
Kandidat/tkinja koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17.) treba dostaviti dokaze iz st. 1. čl. 103. istog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https:/branitelji.gov.hr/o-ministarstvo/djelokrug/mjere/zaposlavanje-i-obrazovanje/826
 
Prijave se mogu dostaviti osobno ili poslati putem  pošte na adresu:
            OSNOVNA ŠKOLA NEGOSLAVCI
Petrovačka  2, 32239 Negoslavci, s naznakom „ za natječaj za pripravnika „.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Natječaj vrijedi od 07. studenog 2018. do 14. studenog 2018. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA NEGOSLAVCI
pismena zamolba: PETROVAČKA 2, NEGOSLAVCI