DOCENT / DOCENTICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKE ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE KEMIJSKO INŽENJERSTVO, ZNANSTVENA GRANA ZAŠTITA OKOLIŠA U KEMIJSKOM INŽE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
23.10.2018.
19.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ 
za izbor: 
Ad1.) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). 
Pristupnici ad1.) uz potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
  1. životopis
  2. presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti
  3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
  4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
  5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403  
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno Općoj uredbe o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18) i drugim pozitivnim propisima.
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj objavljen u N.N. br. 93 od 19.10.2018, te vrijedi 30 dana od dana objavljivanja u N.N:
 
 
 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 35, 21000 SPLIT