VIŠI SAVJETNIK/SAVJETNICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2019.
22.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

4 godine
KLASA: 112-01/19-01/05
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1
Vinkovci, 14. svibnja 2019. god.
 
 
               Na temelju članka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedeći:
 
 
NATJEČAJ
za izbor i prijam
 
Zaposlenika na radno mjesto VIŠEG SAVJETNIKA u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
 
Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17)
 
 
Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:
 
 • magistar pravne, ekonomske, poljoprivredne ili druge struke s minimalno 4 (četiri) godine iskustva na odgovarajućim poslovima uz minimalno 2 (dvije) godine iskustva na poslovima regionalnog razvoja i strateškog planiranja ili pripreme i provedbe EU projekata,
 • iznimno, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke s 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz minimalno 2 (dvije) godine iskustva na poslovima regionalnog razvoja i strateškog planiranja ili pripreme i provedbe EU projekata,
 • državljanin Republike Hrvatske,
 • iskustvo u rukovođenju i timskom radu,
 • komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • poznavanje problematike regionalnog i gospodarskog razvoja i sustava strateškog planiranja,
 • poznavanje programa međunarodne suradnje,
 • sposobnost planiranja i organizacije te poduzetnost i kreativnost,
 • sposobnost prepoznavanja problema i inovativnost,
 • visoka razina samostalnosti,
 • aktivno znanje  engleskog jezika u govoru i pismu,
 • sposobnost upravljanja projektnim ciklusom i poznavanje postupka javne nabave,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).
 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
 
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:
 
 • Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci,
 • pisana zamolba putem pošte preporučeno s obveznom naznakom predmeta:
(Ime i prezime kandidata) - Prijava na natječaj za radno mjesto VIŠEG SAVJETNIKA u Odjelu za pripremu programa i projekata.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno  pisano testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.
 
Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja.
 
Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije www.ra-vsz.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.
 
 
 
 
                                                                                                                      Ravnatelj RA VSŽ
                                                                                                                      Ilija Cota, mag. iur.
                             
 
 
 

Poslodavac


RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, A. AKŠAMOVIĆA 31