KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju čl. 45. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 49/12 pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), čl. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19 - dodatak), te odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100423, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02, od 22. listopada 2019., Općinski sud u Bjelovaru raspisuje 

OGLAS
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

na radno mjesto III vrste: kuhar/kuharica, 1 izvršitelj/izvršiteljica

stručni uvjeti: srednja stručna sprema ugostiteljske struke i najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

opis poslova: 
- priprema toplih i hladnih jela, skrb i o urednosti i čistoći inventara pribora prostora kuhinje i restorana, te obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda i upravitelja pisarnice sudske uprave. 

Kandidati za namještenika moraju ispunjavati opće uvjere za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom čl. 48. Zakona o državnim službenicima. 
Za namještenika u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima. 
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova. 
Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu oglasa odnose se jednako na muški i ženski rod. 
Osoba se prima uz obvezu probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave, osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti e adresu, te redni broj i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),
- dokaz o stečenoj školskoj spremi (preslika školske svjedodžbe),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radni staž, odnosno preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima. 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj oglas, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest, s razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom u postupku. Obavijest će se dostaviti putem e-pošte koju je kandidat označio u prijavi. 
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužna je u prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) i čl. 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužni su prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 101. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanu traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stanici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaošljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz kojih je vidljivo spomenuto pravo. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 
Izbor kandidata za prijam namještenika provest će se na temelju rezultata razgovora (intervjua s kandidatima). 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, pozvat će se na razgovor (intervju) u kojem će se utvrditi interes i motivacija, te stečeno iskustvo u dosadašnjem radu kandidata. 
Kandidati će biti pozvani na razgovor putem kontaktnih podataka (e-maila ili telefona). 
Ako kandidat ne pristupi na razgovor intervju), smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom u postupku. 
Izabrani kandidat će biti pozvan da u primjenom roku, a prije donošenja odluke o izbori dostavi: uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (troškove izdavanja uvjerenja snosi Općinski sud u Bjelovaru) i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. 
Ako izabrani kandidat ne dostavi sve naknadno tražene dokaze u izvorniku, smatrat će se da je odustao od prijama u radni odnos. 
O rezultatima oglasa, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke o izboru izabranog kandidata na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru. 

Dostava odluke kandidatima smatra se obavljenom istekom 8 dana od dana javne objave. 
Ovaj oglas bit će objavljen na internetskoj stranici Općinskog suda u Bjelovaru i putem Područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Bjelovaru.
Rok za podnošenje prijave na oglas je u roku od 8 dana od objave na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili putem pošte na adresu Općinski sud u Bjelovaru, Bjelovar, Josipa Jelačića 3, s naznakom: Prijava - Oglas na kuhara/kuharicu – ne otvaraj, 7 Su-547/2019, na poleđini omotnice navesti ime i prezime, te adresu pošiljatelja.

Poslodavac


OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
  • pismena zamolba: Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar