UČITELJ / UČITELJICA INFORMATIKE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
12 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN  br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) Osnovna škola Lučac, Split raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto 
 1. Učitelja/ice informatike –  jedan izvršitelj/ica, na nepuno određeno radno vrijeme, ukupno 12 sati tjedno, do prestanka potrebe za zamjenom, a najdulje  do 14. lipnja 2019.g.    
  Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, br.: 47/96, 56/01).
  Uz prijavu (zamolbu) na natječaj priložiti u preslici ili originalu: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o državljanstvu  i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
  Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost kod zapošljavanja.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br.121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08, 69/17.).
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:
  Osnovna škola Lučac, Omiška 27., 21 000 Split u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja,
  s naznakom „za natječaj“.
  Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA LUČAC
pismena zamolba: OMIŠKA 27, 21000 SPLIT