POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Nije važno
POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA
                        VINKOVCI
KLASA: 112-01/20-01/09
URBROJ: 2188-50-01-20-1
Vinkovci, 16.rujna 2020.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) a u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. , Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci objavljuje
 
 
Natječaj
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
u Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci
 
I.
 
Broj pomoćnika u nastavi:   2
Mjesto rada:  Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
Radno vrijeme:  25 sati tjedno  
Prijevoz na rad: Djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2020/2021
 
 
II.
UVJETI
 
–          završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
–          da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:
 
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.
  
 
III.
 
OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
 
Poslovi pomoćnika u nastavi su:
 
- Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
- Potpora u kretanju
- Potpora pri uzimanju hrane i pića
- Potpora u obavljanju higijenskih potreba
- Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka
- Suradnja s učiteljima/nastavnicima  te vršnjacima učenika u razredu te
- Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika
 
Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.
  
 
 
IV.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
 
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
 
  
V.
 
ODABIR KANDIDATA
 
Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:
 
 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih
 • vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.
 
Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici bez uključivanja u novi program edukacije.
 
 
 
VI.
 
UGOVORNI UVJETI
 
S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednikom, po dobivanjem suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja nastavne godini kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.
Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi biti će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.
 
 
VII.
 
POSTUPAK PRIJAVE
 
Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:
 
 • zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se radi o nezaposlenoj osobi
 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).
 • Vlastoručna potpisana Privola za prikupljanje osobnih podataka
 
Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.
 
 
VIII.
 
DOSTAVA PRIJAVA
 
Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole:  Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci, H.D.Genschera 16, Vinkovci
 s napomenom   „Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci“
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Ravnateljica:
 
Ružica Zucić, dipl.ing., prof.savjetnica
 

Poslodavac


POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, H.D. GENSCHERA 16