NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


GRUBIŠNO POLJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
6 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis posla: NASTAVNIK/NASTAVNICA HRVATSKOG
Radno vrijeme: 6 SATI NASTAVE TJEDNO I PRIPADAJUĆA KOLIČINA UKUPNOG RADNOG VREMENA

UVJETI NATJEČAJA: U skladu  sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), Zakonom o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96,  80/99), te nastavnim planom i programom (strukovnim kurikulumom).
 
PRIJAVI ZA NATJEČAJ PRILOŽITI: životopis, dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,  potvrdu nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdan za vrijeme trajanja natječaja).

Nije potrebno dostavljati originale dokumenata jer se natječajna dokumentacija ne vraća.
Izabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti originalnu dokumentaciju.

U radni odnos ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti za zapošljavanje prema posebnom zakonu i želi to pravo konzumirati u natječaju za radno mjesto, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  osobno u tajništvo Škole svaki radni dan od 700 – 1500 sati ili putem pošte na adresu: Srednja Škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Bartola Kašića 1, 43290 Grubišno Polje – s naznakom: „za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  (od  5. prosinca 2018.  do  13. prosinca 2018.).
Obavijesti kandidatima o izboru šalju se u roku 15 dana od dana izbora.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Škole dana 05. prosinca 2018.
Izrazi korišteni u ovom natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA
pismena zamolba: SŠ B. KAŠIĆA, G.POLJE