UČITELJ / UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


ŠVICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis posla: UČITELJ / UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), čl. 97. Statuta Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac,  te članka 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac, ravnateljica Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac, Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC, Jasminka Devčić, prof., dana 05. prosinca 2018. godine raspisuje
 
 
 
 
N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos
 
OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC
 
1. Učitelj  razredne nastave    40 sati tjedno, puno određeno radno vrijeme u PŠ Vrhovine M/Ž
 
2. Učitelj  hrvatskoga jezika  40 sati tjedno, puno određeno radno vrijeme u
PŠ Švica i PŠ Kuterevo M/Ž

 
3. Učitelj edukacijski rehabilitator u OOS/PRO 40 sati tjedno, puno određeno radno vrijeme u MŠ Otočac M/Ž
 
4. Učitelj engleskoga jezika   40 sati tjedno, puno određeno radno vrijeme u PŠ Švica, PŠ Kompolje, PŠ Lipovlje, PŠ Hrvatsko Polje   M/Ž
 
Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome),
  4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ne starije od 3 mjeseca,
  5. uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca (izvornik).
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj  je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac.
 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima, te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
 
Kandidati koji se pozivaju na  pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17),uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
( Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.).
 
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, mogu biti pozvani na intervju, o čemu će biti pravodobno obaviješteni putem e-maila ili telefona.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu:
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac,
Kralja Zvonimira 15,
53220 OTOČAC,
- za natječaj -
uz obaveznu naznaku za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Zrinskih i Frankopana (http://os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr/) u zakonskom roku.
 
KLASA: 100-04/18-01/36
URBROJ: 2125/21-01-18-04
U Otočcu, 04. prosinca 2018. godine

 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
pismena zamolba: KRALJA ZVONIMIRA 15, 53220 OTOČAC