UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU


Radno mjesto


STRMEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) Osnovna škola Sveta Nedelja raspisuje
NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto:
1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – 1 djelatnik/ca na puno, određeno vrijeme
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,  98/19 i 64/20).
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
•Životopis, vlastoručno potpisan
•dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja
•dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
•uvjerenje o nekažnjavanju nadležne ustanove da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
•elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO –a (ispis staža)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik .
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave sa svim navedenim prilozima dostavljaju se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Sveta Nedelja, Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja, s naznakom „za natječaj - učitelj razredne nastave“.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave se neće razmatrati.
Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave, te se neće koristiti u druge svrhe.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.
Natječaj vrijedi od  20.11. 2020.  do  30. 11. 2020.

Poslodavac


Osnovna škola Sveta Nedelja
  • pismena zamolba: Osnovna škola Sveta Nedelja,Svetonedeljska 21,1043