NASTAVNIK / NASTAVNICA U NASLOVNO NASTAVNO ZVANJE PREDAVAČA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE EKONOMIJA, GRANA KVANTITATIVNA EKONOMIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.10.2018.
21.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište u Splitu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje 
NATJEČAJ
za izbor 
jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14, 127/17), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 
Pristupnici uz prijavu prilažu:
 • životopis
 • domovnicu ili životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (stručnom nazivu, dokaz o završenom fakultetu, akademskom stupnju, i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje)
 • odluku o izboru u zvanje (ukoliko je ima)
 • potvrdu  o stručnoj i nastavnoj aktivnosti
 • potvrdu o aktivnom sudjelovanju u realizaciji projekata
 • znanstvene i stručne radove, te njihov popis i to podijeljen u dvije skupine: radovi objavljeni do posljednjeg izbora ili reizbora, razvrstani po kategorijama i radovi objavljeni nakon toga razvrstani po kategorijama
 • dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete.
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inozemstvu
 • popis znanstvenih i stručnih radova, kao i same radove, te druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnik ispunjava uvjete za izbor 
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, prijaviti se mogu pristupnici oba spola.
Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet smije koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno zakonskim propisima.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se pristupnikom prijavljenim na natječaj, te neće biti pozvan na dopunu dokumentacije.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Svu dokumentaciju osim u papirnatom obliku potrebno je dostaviti i na CD-u, s tim da se  radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD- u. 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama". Prijave se predaju na adresi: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 21000 Split, Cvite Fiskovića 5.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Fakulteta.

Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
pismena zamolba: CVITE FISKOVIĆA 5, 21000 SPLIT