UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
8 sati tjedno
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
17.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17 i 68/18  ), ravnateljica Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Korenica, raspisuje:
NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto
1. učitelj/ica matematike
                                     
 • 1 izvršitelj/ ica na neodređeno vrijeme                  
 • nepuno radno vrijeme -  8  sati redovite nastave  tjedno  
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice                                             
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj  spremi                                              
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)                                    Posebni uvjeti :
 • prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
 •  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno od 10.listopada 2018. godine do 17.listopada  2018. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, RIJEČKA 2, 53230 KORENICA, s naznakom „za natječaj – matematika“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KORENICA
pismena zamolba: Riječka 2, 53230 Korenica