10. VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članka 20. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i članka 6. stavka 1. Pravilnika o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Nacionalna zaklada objavljuje
N A T J E Č A J
za zapošljavanje u stručnu službu Nacionalne zaklade za sljedeća radna mjesta
C/ ODJELI ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE
10. Voditelj(-ica) Odsjeka za praćenje provedbe programa - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme
Stručni i ostali uvjeti:
• VSS i najmanje 5 godina radnog staža u sustavu upravljanja i kontrola ESI fondova ili programa EU u RH
• razumijevanje načina financiranja iz EU fondova i ugovaranja te praćenja projekata
• poznavanje postupaka provedbe i praćenja projekata financiranih iz javnih nacionalnih izvora i/ili iz fondova Europske unije
• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije te politika Europske unije uključujući i poznavanje ESI-fondova
• razumijevanje društveno-ekonomskog utjecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
• razumijevanje načela vezanih uz izradu i provedbu strateških ciljeva te izradu pokazatelja uspješnosti za programe i ESI fodnove
• poznavanje, korištenje i rad u informatičkom sustavu za upravljanje ESI-fondovima (prednost)
• poznavanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
• poznavanje institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
• verbalne i pisane komunikacijske vještine
• razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
• sposobnost timskog rada
• analitičke sposobnosti i razumijevanje funkcioniranje fondova Europske unije u RH
• spremnost na povremena poslovna putovanja u Republici Hrvatskoj
• samostalni rad na računalu u programima Word, Excell, Linux, korištenje Interneta
• spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Nacionalne zaklade
Ostale vještine:
položen vozački ispit B kategorije (nije uvjet već prednost)
Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji/koje ispunjavaju propisane uvjete provesti će se testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (od rednoga broja 1. do 10.).
Kandidati/kandidatkinje se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine uz probni rad od tri mjeseca (Osim pripravnika koji se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca).
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja(-ice) prijave i redni broj te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Ukoliko se kandidati(-kinje) prijavljuju na više radnih mjesta raspisanih ovim natječajem obavezno trebaju poslati zasebne prijave sa dokumentacijom za svako radno mjesto na koje se prijavljuju.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne priložiti:
• životopis (potpisan)
• pismo motivacije (potpisano)
• dokaz o radnom stažu/radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno za radno iskustvo – popis poslova i poslodavaca kod kojeg je stečeno radno iskustvo s tim da će u slučaju ulaska u uži izbor biti potrebno dostaviti preslike uvjerenja poslodavaca ili preslike ugovora o djelu). Za prijave na radna mjesta pripravnika u navedenim evidencijama treba biti razvidno da kandidati nemaju upisan radni staž.
• presliku Domovnice
• presliku svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
• uvjerenje/potvrdu o nekažnjavanju – u izvorniku (ne starije od 3 mjeseca).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici s izuzetkom uvjerenja/potvrde o nekažnjavanju, a prije izbora kandidata/kandidatkinja predočiti će se izvornici.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Štrigina 1a
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj - ____/unijeti redni broj i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje/"_______
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave poslane suprotno uputama iz ovog natječaja neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/prijavljene na natječaj bit će obaviješteni pisanim putem.

Poslodavac


NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
  • pismena zamolba: Štrigina 1a, 10000 Zagreb