PREDSTOJNIK PODRUČNOG UREDA M/Ž


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina

N A T J E Č A J

za imenovanje predstojnika/icu Područnog ureda Gospić
Za predstojnika/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera (VSS / 300 ECTS bodova),
 • pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u prethodnoj točki,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.
 
Predstojnika/icu imenuje ravnatelj uz suglasnost ministra nadležnog za rad.
Predstojnik/ica se imenuje na četiri godine.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja treba priložiti slijedeće:
 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
 • uvjerenje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice).
   
  Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
   
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta  iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.
 
Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za predstojnika Područnog ureda Gospić“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.      
                                                                                             
 

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • pismena zamolba: Središnju ured, Savska cesta 64, 10000 Zagreb