KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne
 • Dvokratno radno vrijeme
 • Rad vikendom i praznikom
 • 2 smjene

Nema smještaja
Djelomično
11.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Opis poslova: pripremanje i obrada hrane

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu Kvarner, Učenički dom Kvarner, Vukovarska 12, Rijeka dana 11.09.2019. objavljuje
NATJEČAJ
Za popunu radnog mjesta
 
KUHAR
- 1 IZVRŠITELJ (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – zamjena
 
Uz opći uvjet o zasnivanju radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
- Završena ugostiteljska škola – smjer kuhar  ili SSS kuhar
- Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu i životopis kandidat obavezno prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
 1. Svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
 2. Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
 3. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zaova za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starije od dana raspisivanja natječaja.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužanj je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvijetima.
 
Sukladno člansima 102. do 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju te su na sljedećem linku https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 
Kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave sa svom traženom natječajnom dokumentacijom bit će pozvani na testiranje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavavnja u Učeničkom domu Kvarner.
 
Područja provjere, pravne i druge izvore za pripremu kandidata za testiranje priprema Povjerenstvo za vrednovanje kandidata koje utvrđuje vrijeme i mjesto održavanja testiranja te obavljuje na web stranici Doma, www.ucenickidomkvarner.hr, obavijest i upute kandidatima o područjima provjere te o vremenu i mjestu testiranja. Rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja je najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 
Kandidati prijavom na natječaj daju suglasnost za obradu osobnih podataka navedenih u natječajnoj dokumentaciji koju su priložili, a za potrebe natječajnog postupka.
 
Prijava na natječaj uz obaveznu dokumentaciju dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natejačaj na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Učeničkog doma Kvarner. Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, na adresu: Učenički dom Kvarner, Vukovarska 12, Rijeka, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto kuhara/ice.“
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba koja nije podnijela potpunu ili pravodobnu prijavu ili koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po provedenom postupku
 

Poslodavac


UČENIČKI DOM KVARNER
 • pismena zamolba: Vukovarska 12, 51000 Rijeka