VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ GRADA BENKOVCA M/Ž


Radno mjesto


BENKOVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka  19. stavaka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 04/18), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca objavljuje
 
 
                                                OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU
                                                  NA ODREĐENO VRIJEME
 
za prijem u službu:
- Višeg stručnog suradnika (m/ž) u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca
- na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u trajanju od 6 mjeseci (1 izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 
Opći uvjeti za prijam u službu za radno mjesto:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
   
  Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • osnovno znanje u Ms Office-u.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo (služba u upravnim tijelima lokalnih jedinica, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima tražene stručne spreme i struke.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ugovor o radu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz radnog iskustva,
 • dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijem ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima inamještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu s zakonom.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na HZZ-u Područna služba Zadar, Ispostava Benkovac s naznakom » Za oglas - za prijem Višeg stručnog suradnika«, i to neposredno u pisarnici gradske uprave grada Benkovca ili preporučeno poštom na adresu: Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.  Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Na web stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr i oglasnoj ploči Grada Benkovca najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
Na web stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


GRAD BENKOVAC
 • osobni dolazak: ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12, BENKOVAC
 • pismena zamolba: ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12, BENKOVAC