ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA/ICU PREDŠKOLSKE DJECE
Nije važno
Na temelju odredbi čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) i odluka sa 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jabuka od 26.08.2019., raspisuje se
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
ODGOJITELJ:
• 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, ½ r.v. zamjena + ½ pov. obim posla u ped.god. 2019./2020. (do 31.08.2020.)
2. UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 , 94/13)
- položen stručni ispit
- zdravstvena sposobnost
3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola;
Uz pisanu zamolbu  potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
2. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/na polaganja ispita
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
4. ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  
5. životopis
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen (ne starije od 1mj)
7. posebna zdravstvena sposobnost iz točke 2. utvrdit će se naknadno, odnosno prije donošenja odluke o izboru
4. osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i  čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom: „za natječaj“, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
DJEČJI VRTIĆ JABUKA
Resnički put 88, Zagreb
6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao niti primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane.
7. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prijaviti se mogu kandidati oba spola koji ispunjavaju uvjete.
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici: www.vrtic.jabuka.zagreb.hr
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.
Natječaj je objavljen na web stranici Dječjeg vrtića Jabuka i oglasnim pločama Dječjeg vrtića i traje od 12.09.2019. i traje do 20.09.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ JABUKA
  • pismena zamolba: Resnički put 88, 10040 Zagreb