ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI


Radno mjesto


ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).   Nezaposlene osobe do 30 godina života, koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju najmanje 30 dana.   Za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti  sljedeće dokumente u preslici:  a) dokaz o stečenoj stručnoj spremi;  b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)  c) elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  d) preslik prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje  e) uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od tri mjeseca  f)) životopis  

 Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  Dječji vrtić Blažena Hozana, Trg kardinala Franje Šepera 2, 10 000 Zagreb  uz naznaku: „Za natječaj – SOR“. Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja i sva natječajna dokumentacija će po završetku natječaja biti uništena.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća. 

Poslovi za koje će se osoba/e osposobljavati po kvartalima:
1.- 3. mjesec:    Upoznavanje Pripravnice sa Ustanovom i Povjerenstvom za stažiranje kojeg čine: ravnateljica,  Ljubica Matić, mentorica, Katarina Smolčić  te stručna suradnica Vinka Skorić. Povjerenstvo za stažiranje u suradnji s pripravnicom, izradit će Program pripravničkog stažiranja odgojitelja na Odgojiteljskom vijeću. Upoznavanje Pripravnice s  Zakonom o predškolskom odgoju, Statutom dječjeg vrtića, Ustavom RH, Pravilnikom o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita, Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića i drugim pravnim aktima i propisima. Upoznavanje  i sa specifičnošću Programa katoličkog odgoja predškolske djece i kao takav predstavlja posebnost i obogaćenje primarnog programa katoličkog vrtića.
Upoznavanje s organizacijom rada, vođenjem pedagoške dokumentacije te vođenjem dnevnika stažiranja.
Uz prisutstvo mentora prati rad u jaslicama, osvrćući se na integrativni pristup u organizaciji i realizaciji aktivnosti. Samostalno provodi aktivnost s djecom uz prisutstvo Povjerenstva za stažiranje.
 
 
4.- 6. mjesec:   neposredan rad s djecom, osvrće se na fleksibilnu organizaciju odgojno-obrazovnog procesa, promatranje potreba djece i njihovo zadovoljavanje, interes i aktivitet djece u aktivnostima, individualni pristup u svim segmentima odgojno –obrazovnog procesa. Samostalno provodi aktivnost uz prisutstvo mentora i stručnog suradnika.
 
                           
 
7.- 9. mjesec:    neposredan rad s djecom u vrtiću, posebno promatra sve vrste komunikacije: odojitelj-dijete, dijete-dijete, odgojitelj-roditelj, suradnja s roditeljima, sudjelovanje na roditeljskom sastanku i drugim susretima koji se organiziraju u ustanovi.  Uključivanje u zajednička stvaranja i izražavanja, kreativni rad na razini ustanove s naglaskom na timskom radu.  Samostalno provodi aktivnost s djecom u vrtićkoj skupini uz prisutstvo mentora i stručnog suradnika
 
                           
 
10.-12. mjesec:  neposredan rad s djecom, programiranje i vrednovanje rada, samostalno planiranje i programiranje rada, procjenjivanje i vrednovanje programa i vlastitog sudjelovanja u njemu.
Sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja: u ustanovi, na razini katoličkih vrtića, u organizaciji Agencije za odgoj o obrazovanje te individualno se stalno usavršava i prati novu literaturu na području predškolskog odgoja. Samostalno provodi aktivnost uz prisutstvo Povjerenstava za stažiranje.
 
Pripravnik prisustvuje radu mentora 30 sati. Mentor prati rad pripravnika 10 sati. Stručni suradnik prati svaki rad pripravnika.
Povjerenstvo za stažiranje valorizira dva rada pripravnika.
 
 


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA
  • pismena zamolba: Velimira Škoršika 8, 22000 Sibenik