VATROGASAC/ICA - VOZAČ/ICA


Radno mjesto


LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 • Kategorija B
 • Kategorija C

Nije važno
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
                   L  A  B  I  N 
 
Dubrova 84, 52220 Labin
Tel: (052) 851-654  Fax: (052) 851-655
Matični broj: 1492632
OIB: 78778917195
e-mail: jvp.labin@jvp-labin.hr
IBAN: HR4523400091822200000
 
 
            Na temelju članka 21 Zakona o vatrogastvu («Narodne novine « broj 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka USRH, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/0. i 80/10.),  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin te Izmjena i dopuna Pravilnika,  Kolektivnog ugovora za radnike u  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Aneksa Kolektivnog ugovora, te Odluke Upravnog vijeća JVP Labin od 14. kolovoza 2019. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin, objavljuje
 

NATJEČAJ

za primanje u radni odnos
 
1. VATROGASAC VOZAČ (m/ž)  - na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj - probni rad 3 mjeseca
 
I. UVJETI
 
 1. Državljanstvo RH
 2. Do 30 godina starosti (kod prvog zaposlenja)
 3. Srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju
 4. Položen vozački ispit „C“ kategorije
 5. Tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 6. Da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 
Uz prijavu kandidati za radno mjesto iz točke 1. ovog Natječaja, obavezni su  priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice),
 • životopis
 • dokaz o školskoj odnosno stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • preslika vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije kažnjavan zakaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
  ( izjavu nije potrebno ovjeravati)
   
  Dokazi o ispunjavanju uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu, za potrebe poslodavca kandidat/kinja će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku.
   
  Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
   
  II. OSTALI UVJETI
   
  Prednost pri prijemu u radni odnos  pod istim uvjetima ima osoba  koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca što dokazuje potvrdom o pripadnosti i radu u dobrovoljnom vatrogasnom društvu kao i osoba koja je odslužila vojni rok što dokazuje odgovarajućim potvrdom.
  Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja bit će provjereni iz fizičke spremnosti, pismenog testiranja i razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao  prijavu na natječaj.
   
  Nakon izbora kandidati se, o trošku Javne vatrogasne postrojbe Labin, upućuju  na  liječnički pregled tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca vozača.
  Ako se pregledom utvrdi  da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.
   
  Nakon isteka Ugovora o radu na probni rad od 3 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.
   
  Nakon zasnivanja radnog odnosa kandidat koji nema vatrogasnu struku, dužan je u roku od dvije godine završiti prekvalifikaciju za vatrogasca.
   
  Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos dužni su preuzeti predanu dokumentaciju u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru.
   
  Obavijest o terminima provođenja testiranja kao i o terminu razgovora (intervju) bit će objavljena najmanje tri (3) dana prije održavanja istoga na službenoj web stranici Javne vatrogasne postrojbe Labin www.jvp-labin.hr
   
  Obavijest o konačnim rezultatima bit će objavljena na službenoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Labin www.jvp-labin.hr
   
  III. Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta je 8 dana i počinje teći narednog dana od dana objave natječaja u dnevnom listu „Glas Istre“, a dostavlja se na adresu
   

Javna vatrogasna postrojba Labin,  Dubrova 84, Labin

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS»
 
Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin, Zavodu za zapošljavanje Labin i internetskim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Labin. Skraćeni tekst javnog natječaja objavljen je u dnevnom tisku „Glas Istre“ dana 12.09.2019. godine.
 
IV. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
 
V. O rezultatima izbora po ovom Natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
VI.  Javna vatrogasna postrojba Labin zadržava si pravo  poništiti ovaj Natječaj i ne zaposliti ni jednog kandidata.
 
                                                                                                     ZAPOVJEDNIK:
                                                                                             Darko Vitasović, dipl. ing.

Poslodavac


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
 • pismena zamolba: Dubrova 84, 52220 Labin