NASTAVNIK/ICA KUHARSTVA


Radno mjesto


ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA – ŽUPANIJA ISTARSKA
REPUBBLICA DI CROAZIA – REGIONE ISTRIA
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ
SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO
52210 Rovinj – Rovigno, p.p. 120, Carducci 13,
Tel./fax 052/818-042, tel 052/813-047,  e-mail: ssek@pu.t-com.hr
IBAN: HR87 2407000 1128027783 OTP banka Rovinj; MB: 3840395 ; OIB: 91505855364
KLASA: 112-01/19-01/10
URBROJ: 2171-09-01-19-4
Rovinj, 12. rujna 2019.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, raspisuje
N a t j e č a j
za zasnivanje radog odnosa
1. Nastavnik/ca računalstva – nepuno radno vrijeme (14,5 sati nastave, 28 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
2. Nastavnik/ca kuharstva i PN kuharstva – puno radno vrijeme, određeno vrijeme do povratka nenazočnog radnika na rad – 1 izvršitelj/ica
3. Nastavnik/ca slastičarstva i PN slastičarstva – nepuno radno vrijeme (23 sata nastave, 33 radna sata tjedno), određeno vrijeme do povratka nenazočne radnice na rad – 1 izvršitelj/ica

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.).
Uvjeti:
Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), posebni uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 01/96. i 80/99.).
U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o državljanstvu,
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,
5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja (od 12. rujna 2019. do 20. rujna 2019.)
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole:
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ
Carducci 13, 52210 ROVINJ
„za natječaj“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice Škole (www.ssek.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.Ravnatelj
    Emil Nimčević, prof.

 

Poslodavac


STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA-ROVINJ
  • pismena zamolba: Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Carducci