ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA/ICU PREDŠKOLSKE DJECE
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“ raspisuje javni natječaj. Uvjeti za radno mjesto su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, odnosno studij za  odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima, ili završen sveučilišni  diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja/icu. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, elektronički zapis o radno pravnom statusu HZMO (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja), dokaz o završenom studiju odgovarajuće vrste, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), domovnicu. Probni rad od 4 mjeseca. Priložiti kopije dokumenata. Kandidati koju sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju se pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepravovremene i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Obavezno naznačiti na prijavi „za natječaj – odgojitelj na neodređeno vrijeme“.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
  • pismena zamolba: Turopoljska 29, 10000 Zagreb