ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13),čl.26,30,33 i 38 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja,te ćlanka 44. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara,Upravno vijeće na sjednici održanoj 29.8.2019. raspisuje
 
Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

ODGOJITELJ/ICA  - na određeno  puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ica
                               - poslijepodnevni rad
Uvjeti za radno mjesto  su: članak 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
Uz prijavu treba priložiti:
- životopis
- presliku dokaza ostručnoj spremi;
- elektronički zapis od HZMO
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
- presliku domovnice.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Na natječaj se mogu javiti učitelji razredne nastave.
Natječaj traje od 12.9..2019 g. Do 19.9.2019.  godine

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Bubamara,.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
  • osobni dolazak: PRILAZ A. HEBRANGA 10, BJELOVAR
  • pismena zamolba: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar