SURADNIK/CA U NASTAVI ZA UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE


Radno mjesto


POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; zamjena
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
12.9.2019.
20.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • internet

Nije važno
            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Prvomajska 6, 52440 Poreč, objavljuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 1. Stručni učitelj ugostiteljskog posluživanja (m/ž).……………….nepuno radno vrijeme - 24 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 2. Nastavnik talijanskog jezika (m/ž)nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 3. Nastavnik biologije s ekologijom i higijenom (m/ž) …………… nepuno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 4. Nastavnik ekonomske grupe predmeta (m/ž) ……………………nepuno radno vrijeme – 10 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 5. Stručni učitelj kuharstva (m/ž)……………………………puno radno vrijeme –, određeno- zamjena za bolovanje
 6. Stručni suradnik u nastavi ugostiteljskog posluživanja (m/ž) puno radno vrijeme, određeno- zamjena za bolovanje
 7. Nastavnik hrvatskog jezika (m/ž) ………………………………..nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave tjedno, određeno – zamjena za bolovanje
 8. Nastavnik njemačkog jezika (m/ž) ………………………………nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 9. Nastavnik TZK(m/ž) ……………………………………………nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 10. Nastavnik geografije (m/ž) ………………………………………nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 11.  
   
  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17. i 68/18.) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.)
   
Uz pismenu prijavu s navedenim osobnim podacima potrebno je priložiti:
životopis, dokaz o državljanstvu, rodni list, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis ili potvrdu o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).
      Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ) sa svim kandidatima, koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim dokumentima traženim u natječaju i koji ispunjavaju uvjete natječaja, provesti će razgovor ( intervju).
      Povjerenstvo može od kandidata tražiti i održavanje oglednog sata.
      Obavijest o datumu i vremenu za razgovor ( intervju) s kandidatima biti će dostavljena na e-mail adresu kandidata koja je navedena u prijavi za natječaj.
      Svi kandidati pozvani na razgovor/intervju dužni su se odazvati pozivu. U protivnom, smatrati će se da su odustali od natječaja.
Osobe koje ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima, a da bi ostvarile prednost pri zapošljavanju, radi dokazivanja ispunjavanja uvjete za ostvarivanje tog prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze sukladno članku 103.  istoga zakona, a koji su objavljeni na internetskoj stranci Ministarstva hrvatskih branitelja:
<https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf>
Dokumentaciju koja se dostavlja u preslici nije potrebno službeno ovjeravati.
Prijave na natječaj, sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u otvorenom roku natječaja na adresu škole:
 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Prvomajska 6, 52440 Poreč, uz naznaku „za natječaj“
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12.09.2019. i traje do 20.09.2019. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole, a kandidat/i-inje koj/i-e nisu primljen/i-e svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).
 

Poslodavac


UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ
 • pismena zamolba: Prvomajska 6, Poreč