ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA


Radno mjesto


MIHOVLJAN, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; sezonski
30 sati tjedno
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
13.9.2019.
21.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Opis poslova: voditelj/ica programa minimuma ("mala škola").
Mjesto rada:  OŠ Mihovljan i PŠ Novi Golubovec


Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, prijave/zamolbe zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu/e mail Škole u roku od 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
Potrebna dokumentacija (mogu i preslike): zamolba/prijava, životopis,dokaz o stručnoj spremi, potvrda o stažu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
 
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.
 
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ Mihovljan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva.
 
Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan
  • pismena zamolba: OŠ "Ljudevit Gaj" Mihovljan, Mihovljan 49, Mihovlj
  • e-mailom: os-mihovljan@os-ljgaj-mihovljan.hr