ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


IVANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Dvokratno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU PREDŠKOLSKE DJECE
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta  i Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić „Ivančice“  Ivanec objavljuje
 
                              N  A  T  J  E  Č  A  J
 
za radno mjesto:  odgojitelj - m/ž:
-2 izvršitelja - na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u
 programu predškole i programu dječje igraonice u radnoj 2019/2020.
 godini, rad na terenu – područje Grada Ivanca.
 -radni odnos traje od 1.10.2019.g. do 30.6.2020. godine.
 
UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) a natječaj traje 8 dana od dana objave.

Kandidati su dužni priložiti:
- prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - diplomu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko
   osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za
  neko djelo iz članka članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  
  (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
- potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni
  postupak za neko od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu
  izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci
- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (za poslove odgojitelja)
 
         Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici a kandidat koji bude izabran treba donijeti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
         Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Vrtića.
         Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, web stranci Vrtića, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
         Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

         Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
         Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
         Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

         Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/ica“, u roku 8 dana od dana objave natječaja.
         Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:info@vrtic-ivancice.hr

Poslodavac


Grad Ivanec Dječji vrtić IVANČICE
  • pismena zamolba: AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 19, 42240 IVANEC