ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
20.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA/ICU PREDŠKOLSKE DJECE
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Malešnica“ raspisuje
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
NA ODREĐENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM
jedan/a (1) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJ/ICA - dodatni odgojitelj u skupini s integriranom djecom s teškoćama u razvoju do 31.08.2020.
UVJETI za radno mjesto su:
- prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
PRIJAVA na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge (preslika):
1. Životopis (vlastoručno potpisan)
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) 
4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
5. Potvrda o radno pravnom statusu (elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.  st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja    https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić „Malešnica“, Zagreb, D. Cesarića 4 – „Za natječaj – odgojitelj/ica (dodatni odgojitelj) “
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Malešnica“ dana 12.09.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA
  • pismena zamolba: D. Cesarića 4, 10090 Zagreb