ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
21.10.2019.
15.12.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
Na temelju odredbe članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN  br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica raspisuje se NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa : za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme – do 31.05.2020. godine

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu, prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente (preslike):
▪ Životopis
▪ Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
▪ Dokaz o položenom stručnom ispitu
▪ Potvrdu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od dana objave ovog natječaja
▪ Domovnicu
▪ Osobnu iskaznicu  
▪ Uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave natječaja
▪ Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), u  istu svrhu i s istim rokovima
▪ Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), u  istu svrhu i s istim rokovima.
 
Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.
 
Kandidat/kinja koji/a  prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan /a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su,
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Bubamara kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru a prije sklapanja ugovora o radu.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
 
Prijavu na natječaj s obveznom dokumentacijom  dostaviti u roku na adresu:
Dječji vrtić Bubamara, Donja Stubica, Toplička 27/A – s naznakom „ Natječaj za odgojitelja“
 
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja  i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.dvbubamaradonjastubica.hr  u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
 
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bubamara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21.10.2019. godine.                 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
  • pismena zamolba: Toplička 27 a, Donja Stubica