POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
21 sat tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
17.12.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18) Osnovna škola  Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Splita raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto 
pomoćnik u nastavi za učenika s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja na rad, a najdulje do 30.06.2019. godine za:
21 sati tjedno (21/40),  1 izvršitelj (m/ž) 
Uvjeti:
Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18).
Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme - do 30. lipnja 2019. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.
Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
životopis, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja, presliku dokaza o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (na natječaj se mogu javiti i osobe bez završene edukacije za pomoćnika u nastavi).
Kandidati koji nemaju završenu edukaciju za  pomoćnika u nastavi, nakon odabira su dužni  pohađati program uvođenja u rad s učenicima s poteškoćama koji će biti organiziran tijekom 2019 godine u organizaciji Grada Splita kako bi stekli odgovarajuću edukaciju.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priz navanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje i projekta ''S pomoćnikom mogu bolje III''.
Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole „Žnjan-Pazdigrad,Pazdigradska 1, Split s naznakom “za natječaj”.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

Poslodavac


Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad
pismena zamolba: PAZDIGRADSKA 1, 21000 SPLIT