EKONOM/ICA / DOMAR/KA / ČUVAR/ICA


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.1.2019.
17.1.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje raspisuje:
N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, i to za:
2. Područni ured Gospić, Budačka 1, Gospić
- ekonom/ica, domar/ica, čuvar/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka radnika/ice s bolovanja.
Napomena: kandidati koji se javljaju za više radnih mjesta u jednom uredu, trebaju priložiti samo jednu prijavu na kojoj moraju navesti za koja se sve radna mjesta prijavljuju i priložiti jedan primjerak potrebnih dokaza.
Uvjeti:
4. Ekonom/ica, domar/ica, čuvar/ica 
- završena četverogodišnja srednja škola,
- jedna godina radnog iskustva u struci.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Od kandidata/kinja očekujemo:
- dobre komunikacijske vještine;
- sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;
- spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Za sva radna mjesta će se obaviti testiranje i intervju. Vrijeme i mjesto testiranja će se objaviti najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr). Na testiranje su pozvani svi kandidati koji ne dobiju prethodnu obavijest u elektronskom obliku o neispunjavanju uvjeta natječaja.
Svi kandidati/kinje uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:
• životopis,
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome/svjedodžbe),
• potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
• dokaz o državljanstvu RH (preslik domovnice ili osobne iskaznice).
Uz navedene dokaze, kandidati/kinje za radna mjesta:
- ''Ekonom/ica, domar/ica, čuvar/ica moraju priložiti i:
• preslik potvrde o položenom stručnom ispitu za rukovatelja cetralnog grijanja (sukladno članku 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 120/12 i 14/14).
• preslik potvrde o položenom vozačkom ispitu B kategorije.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu ureda za koji kandidat/kinja podnosi prijavu s naznakom „Za natječaj“. U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat/tkinja natječe.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
pismena zamolba: Budačka 1, 53000 Gospić